EXTRAESCOLARS

L’Ampa organitza i gestiona tot un ampli ventall d’activitats extraescolars durant la franja horària del migdia i la tarda. El nostre objectiu és que els infants puguin desenvolupar habilitats esportives, creatives, artístiques i socials alhora que ampliem i complementem la seva jornada escolar.
 

NORMATIVA DE FUNCIONAMENT DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
CURS 2019-2020

L’oferta de les activitats es troba al final de la normativa i l’explicació detallada de cadascuna es pot trobar a la web  i a la revista de l’AMPA.

INSCRIPCIÓ/MATRÍCULA

La inscripció/matrícula es fa a través de la pàgina web de l’AMPA, omplint les dades sol·licitades en el formulari.

El nombre de places per a cada activitat és limitat. Per assignar les places es tindrà en compte la data (dia i hora) en que es formalitzi la inscripció per Internet i el fet d’haver posat l’activitat com a primera opció, és a dir, a l’hora de fer la inscripció cal enumerar les activitats per ordre de preferència i aquesta és la que prevaldrà en cas d’haver-hi més inscrits que places.

L’AMPA es reserva el dret de poder anul·lar qualsevol activitat en cas de no haver-hi nombre suficient de participants i de fer canvis al present programa i horaris, sempre que sigui necessari. Aquests canvis s’informaran amb antelació suficient.

En el cas que un nen/a pateixi alguna al·lèrgia o alguna malaltia (asma, diabetis, …) indiqueu-la a l’apartat d’observacions de la butlleta d’inscripció.  Caldrà complimentar la butlleta d’autorització de dades de salut que podeu descarregar de la web de l’AMPA.

El procés d’inscripció a les activitats extraescolars es durà a terme del 10 al 21 de juny a través de la pàgina web de l’AMPA , omplint les dades sol·licitades del formulari. A partir d’aquesta data no s’acceptaran  més sol·licituds. Al setembre, un cop confeccionades les llistes d’ admesos  a cada activitat, es penjaran als panells informatius , llavors s’obrirà un nou torn d’inscripcions on s’oferiran les places disponibles a cada activitat,tindran prioritat els infants que s’hagin quedat sense plaça al període d’inscripcions del juny.

La inscripció a través de la pàgina web de l’AMPA comprometrà a l’alumne a fer l’activitat en cas d’obtenir la plaça, no s’entendrà únicament com a preinscripció. Un cop assignada la plaça a una activitat i publicades les llistes d’admesos, les baixes es regularan tal i com s’indica al següent apartat.

L’alumnat del P3 només pot realitzar l’extraescolar de natació.

Cada alumne pot inscriure’s a un màxim de 6 activitats extraescolars a la vegada.

En un mateix dia, no està permesa la realització de 2 extraescolars en la franja de migdia, s’ha d’escollir entre l’extraescolar de la primera franja o la segona.

PAGAMENT 

El pagament de les activitats es farà per mes complert i el càrrec es farà per mes anticipat i directament al compte bancari, excepte  bàsquet  i  multiesports, que el pagament és una quota anual.

En cas de baixa de l’activitat abans de finalitzar el curs es penalitzarà amb el cobrament d’una mensualitat extra. Aquesta es farà efectiva en el moment de la baixa.

La Junta de l’AMPA es reserva el dret a aplicar mesures excepcionals davant de casos excepcionals.

El pagament de les activitats bàsquet i multiesports , es farà a través de rebut domiciliat durant el mes d’octubre. En cap cas es retornarà la quota de l’ activitat de pagament únic anual.

Per a la fixació dels preus de les extraescolars ja s’han tingut en compte els dies festius que l’afecten durant el curs.

ALTES/BAIXES 

Les altes/baixes de les activitats s’han de formular a través de la pàgina web de l’AMPA, omplint el formulari de baixa/alta abans del dia 20 del mes en curs. L’alta/baixa serà efectiva a partir del mes següent i, en cap cas, durant el mes en curs.

La sol·licitud de la plaça durant el curs en una activitat no implica la seva realització, dependrà de si hi ha places disponibles.

DEVOLUCIONS/IMPAGAMENTS

Qualsevol devolució o impagament, sense justificar, causarà la baixa immediata de l’alumne de l’activitat. Les devolucions dels rebuts hauran d’assumir les despeses de devolució bancàries.

En cas d’ IMPAGAMENT/DEVOLUCIÓ, sense justificar, es comunicarà per correu electrònic per a que es faci el pagament en els següents 3 dies hàbils. En cas de no efectuar-se el pagament es donarà de baixa a l’alumne de totes les activitats.

En el cas de REINCIDÈNCIA en la devolució de rebuts i retards en el pagament dels rebuts s’aplicarà un recàrrec de 2€ per rebut tornat o pel retràs en el pagament. Prèviament s’informarà a la família.

Si s’està pendent de pagament de qualsevol servei ofert per l’AMPA (acollida, extraescolars,..) no es podrà gaudir d’altres serveis o activitats ofertes per aquesta.

FUNCIONAMENT DE LES ACTIVITATS

Les activitats extraescolars comencen a l’octubre i acaben al maig,  excepte bàsquet i multiesports que  comencen  a mitjans d’octubre i acaben a mitjans de maig i natació que acaba a finals de juny.

L’aplicació de mesures excepcionals en bàsquet i multiesports és degut a que són activitats gestionades per l’Ajuntament de Lleida.

Les activitats començaran puntualment a l’hora convinguda. A l’inici de les activitats de la tarda no es deixarà temps entremig per berenar.

Es seguiran els protocols fixats en les Normes de Convivència del centre, ja que impliquen tant al temps lectiu com al de les activitats organitzades per l’AMPA.

És obligatòria la puntualitat tant a l’entrada com a la sortida. En cas de retards reiterats, la Junta de l’AMPA prendrà la mesura que cregui més oportuna, com ara donar de baixa a l’alumne o cobrar-li la despesa de monitoratge que generi.

En cas d’anul·lació d’alguna classe d’activitats extraescolars per causes no imputables a l’organització de l’AMPA no es recuperaran les classes anul·lades ni es retornaran els diners.

El fet d’inscriure a l’alumne/a a alguna de les activitats proposades implica l’acceptació total d’aquesta normativa.

Els formularis d’inscripció i baixa de les activitats extraescolars són accessibles des de la pàgina web de l’AMPA:     www.ampafrancescotonucci.cat

Tota la informació referent a les activitats extraescolars es penjarà als panells informatius i s’enviarà per correu electrònic.

horaris horaris 2

L’AMPA es reserva el dret de modificar l’horari en funció de les necessitats que hi hagi.
Els preus estan pendents d’aprovació per Assemblea.